Thứ 3, 04/08/2020

Truy cập
Online: 3
Hôm nay: 13
Tất cả: 295,465
Con rận

. H?i còn di h?c ti?u h?c, Tí r?t thích làm van. M?t hôm, Tí du?c cô giáo ra bài t?p v? nhà: Hãy t? con v?t mà em nuôi

 

Tí v? b?t 1 con.....r?n nghiên c?u và t? con r?n r?t chi ti?t, t?t nhiên là cô giáo không hài lòng, cô b?t Tí làm l?i bài van là hãy t? con chó nhà em.

 

Tí bèn làm l?i m?t bài van nhu sau: "Nhà em có m?t con chó, con chó có nhi?u lông, dã nhi?u lông thì ph?i có r?n, sau dây em xin t? con r?n : ...." và Tí b?t d?u t? con r?n

 

Cô giáo d?c bài van, r?t b?c mình, li?n b?t Tí làm l?i l?n n?a, l?n này là t? con cá

 

Tí làm bài van khác y nhu sau: "Nhà em có m?t con cá, con cá s?ng du?i nu?c nên nó có nhi?u v?y. N?u nó s?ng trên c?n ch?c h?n nó s? có nhi?u lông, dã nhi?u lông thì ph?i có r?n, sau dây em xin

Huu Nghia: bài t?p v? nhà làm : Hãy t? cô bé d? thuong mà em ng?i c?nh.

 

Tí bèn làm m?t bài van nhu sau: "Em du?c may m?n ng?i c?nh m?t cô bé d? thuong và vô cùng láu l?nh , Tóc cô bé dài mu?t nên không có r?n , Nhung sau dây em xin du?c ti?p t?c t? con r?n : ...." và Tí l?i b?t d?u t? con r?n.